Stäng meny

Umeå hamn står modell som grön transportnod i pilotstudie som ska stärka den Gröna Sjöfartskorridoren mellan Umeå och Vasa

Ett gemensamt projekt ska göra Umeå hamn till en systemdemonstrator och föregångare i syfte att stärka och förlänga de Gröna Sjöfartskorridorerna* som initierats inom EU.

- Arbetet med formandet av en Grön Sjöfartskorridor mellan Umeå och Vasa pågår just nu. Genom detta projekt vill vi förlänga korridoren och påskynda övergången till fossilfria transporter och operationer. Vi hoppas kunna visa på Umeå hamn som ett gott exempel på hur man kan minska utsläppen, driva på miljövänliga investeringar och stödja de Gröna Sjöfartskorridorerna, säger Christer Nederstedt, Försäljnings- och marknadschef Kvarken Ports.

Umeå hamn

Umeå hamn december 2023. Fotograf: Fredrik Larsson.

I projektet kommer man bland annat titta på hur man kan utföra fossilfria operationer inom hamnen, hur man kan möjliggöra för andra att utföra fossilfria operationer, hur man kan möjliggöra för speditörer och varuägare att redovisa och infria sina miljömål samt hur man ska kunna redovisa nodens utsläpp/transportuppdrag.

- Det räcker inte med att fokusera på den miljöpåverkan som sker vid förflyttningen mellan noder i transportsystemet, utan vi behöver också fånga de miljöutsläpp som sker i transportsystemets olika noder, säger Mikael Lind, Adjungerad Professor Maritim Informatik, vid RISE.

Projektet är initierat av Kvarken Ports och RISE. RISE är projketledare och projektet utförs tillsammans med Kvarken Ports, Wasaline, Norra Timber, Green Cargo och Kalmar/Cargotec. Projketet pågår mellan november 2023 och till november 2024. Vinnova finansierar delar av projektet.

-Vi sätter stor vikt på samarbetet med projektparterna och RISE som besitter kunskapen och bredden att kunna driva den här typen av projekt. Vi hoppas att Umeå hamn kan bli en föregångare för andra hamnar i den gröna omställningen, säger Nederstedt.

Vasa stad, Umeå kommun, Umeå Hamn AB, Umeå Kommunföretag AB, Wasaline och Kvarken Ports har ingått ett intentionsavtal om en grön sjöfartskorridor mellan Umeå och Vasa. Avtalet innebär ett starkt engagemang för främjande av hållbar trafik och för samarbete mellan städerna och deras aktörer. Genom samarbetet eftersträvas att förbindelsen ska vara klimatneutral år 2030.

- I projektet kommer vi att rigga en s.k. systemdemonstrator där information om klimatpåverkan fångas och delas till hamnens intressenter. Det vi mäter kan vi förstå och förändra och idag ställs allt större krav från transportköpare om hållbara operationer och redovisning av transportsystemets miljöavtryck, säger Sandra Haraldson, Senior forskare vid RISE.

I Umeå hamn ligger man sedan tidigare långt fram inom såväl innovationsprojekt som bygg- och utvecklingsprojekt med syfte att utveckla och framtidssäkra hamnen. Detta är extra viktigt då godsvolymerna stadigt ökar och hamnen i Umeå har en stor regional nytta med ett upptagningsområde som stäcker sig över till Finland, ner till Ö-vik och upp till Skellefteå samt långt inåt landet till Norge. Utvecklingen av hamnen stärker även Umeås roll som ett viktigt logistiskt nav i norra Europa.

* Med gröna sjöfartskorridorer avses utsläppsfria rutter mellan två eller flera hamnar. Enligt deklarationen innebär detta att bränslena inte orsakar utsläpp av växthusgaser i atmosfären.


Om Kvarken Ports
Kvarken Ports är ett gemensamt hamnbolag för Umeå och Vasa. Samarbetet bidrar till att stärka hamnarnas marknadsposition i det växande handelsutbytet mellan Östersjöländerna. Kvarken Ports ansvarar för driften av Umeås och Vasas hamnar.

Om Research Institutes of Sweden (RISE)
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar RISE till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE drygt 3300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 130-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.