Järnvägstransport

Järnvägen till Vasa hamn effektiviserar de intermodala transporterna via hamnen, dvs. transporter som inkluderar flera olika transportformer.

Järnvägstrafiken är den mest miljövänliga transportformen av alla landtrafikformer. Kvarken Ports erbjuder den här transportformen i Vasa hamn. I hamnen finns järnvägsräls på totalt ca en kilometer och från hamnen finns direkt förbindelse med statens järnvägars bannät. Kvarken Ports underhåller järnvägen på hamnområdet och möjliggör transporter direkt till hamnområdet, där det finns goda förbindelser till lager, lagringsytor och kajer. Järnvägen inom Vasa hamnområde möjliggör också trafikering med specialfordon och det går att trafikera med exempelvis OSG-vagnar för stora laster

I järnvägsskiss av järnvägsnätet i Vasa hamn redogörs för bannätet på hamnområdet. Minst en timme före ankomsten till hamnen per järnväg bör anmälan om transport skickas till hamnövervakningen (+358 (0)40-567 29 75).Via nedanstående länkar hittas en skiss av järnvägsnätet.

Järnvägsskiss Pdf, 927 kB.